QUẬN 2- Khách THE VISTA.xlsx

Cập nhật 620 khách hàng mua căn hộ trong dự án Vista, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Download QUẬN 2- Khách THE VISTA.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 80578 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Bất động sản

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

Mới hơn Cũ hơn