Grand Manhattan.xlsx

Cập nhật thông tin 199 khách hàng mua căn hộ ở chung cư Grand Manhattan, quận 1, thành phố HCM

Download Grand Manhattan.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 30632 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Bất động sản

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post