FILE_20200102_141311_Q7 Boulevard.xlsx

Cập nhật Danh sách 470 KH mua căn hộ Q7 Boulevard của Hưng Thịnh, Phú Mỹ Quận 7, cập nhật 2020

Download FILE_20200102_141311_Q7 Boulevard.xlsx

data Bất động sản

Kích thước file: 45320 (bytes)

Hashtag: #datakhachhang, #data5s

Lĩnh vực: data Bất động sản

Link tải về: data5s

Hướng dẫn download file data khách hàng

Xem và tải về nhiều file mới nhất: update data

Mới hơn Cũ hơn